Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Оголошення
15.02.2023

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

«Детальний план частини території земельної ділянки  (кадастровий номер 1225255100:11:002:0402) площею 0,15 га із зміною цільового призначення  (із земель житлової та громадської забудови на землі для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу), розташованої за адресою: вул. Больнична смт Софіївка, Криворізького району Дніпропетровської області  (в межах населеного пункту) для будівництва об’єкту автомобільного сервісу – мийки.

  

1) Замовник:

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської області.

 Україна, 53100, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт Софіївка, бульвар Шевченка, буд. 19.

 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

«Детальний план частини території земельної ділянки  (кадастровий номер 1225255100:11:002:0402) площею 0,15 га із зміною цільового призначення  (із земель житлової та громадської забудови на землі для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу), розташованої за адресою: вул. Больнична смт Софіївка, Криворізького району Дніпропетровської області  (в межах населеного пункту) для будівництва об’єкту автомобільного сервісу – мийки». Рішення вісімнадцятої сесії, восьмого скликання № 1333-18/VIII від 26 січня 2022 р., Софіївської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської обл., та відповідно до  завдання на проектування.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення у більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об'єктів  дорожнього сервісу  – автомобільної мийки,  в межах проектної  території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Дніпропетровської області, Схема проекту районного планування Криворізького  району, генеральний план смт Софіївка, проектну документацію, інформацію земельного кадастру.

 

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) ;

Відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від. 10.08.2018) стратегічна екологічна оцінка (СЕО) обов’язково проводиться щодо проектів документів державного планування, які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікації, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно до статті 2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» СЕО не проводиться щодо:

 • документи державного планування, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій;
 • бюджети, бюджетні програми та фінансові плани;
 • програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період.

Проект детального плану відповідає критеріям, наведених у статті ЗУ Про стратегічну екологічну оцінку, замовник має право на прийняття рішення про необхідність здійснення СЕО.

Проектом детального плану передбачено розміщення на території вул. Больнична смт Софіївка, Криворізького району Дніпропетровської області  (в межах населеного пункту) будівництва об’єкту автомобільного сервісу – мийки, на земельній ділянці площею 0,15 га (кадастровий номер 1225255100:11:002:0402).

 

Основні техніко - економічні показники

 1. Територія в межах проекту – 0,15 га,
 2. Для розміщення об’єкту автомобільного сервісу – мийки – 0,15 га
 3. Водні об’єкти та Зелені насадження спеціального призначення - відсутні;
 4. Кількість робітників об’єкту автомобільного сервісу – мийки – 2 особи.

 

1) Ймовірні наслідки, зокрема:

а)         для довкілля, у тому числі для здоров’я людей;

б)         для територій з природоохоронним статусом;

в)         транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування. Проектом детального плану передбачається розміщення на території по вул. Больнична, смт Софіївка, Криворізького району Дніпропетровської області  будівництво об’єкту автомобільного сервісу – мийки, (кадастровий номер 1225255100:11:002:0402), земельна ділянка площею 0,15 га.

зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біо різноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

а) у тому числі для здоров’я населення:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки відсутні.

а) Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній, та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Будівництво та експлуатація об’єктів розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, призначення   що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. Обсяги викиду будуть очікувано незначні, тому їх вплив на мікроклімат відсутній.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єкту очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

 • двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;
 • розвантаження будівельних матеріалів (щебню, піску та інш.) та земляні роботи;
 • зварювальні роботи;
 • фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт данні перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єкту очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

 • від основного обладнання об’єкту на повітряне середовище.  
 • шумове навантаження.

Джерелами шуму в період експлуатації є технологічне обладнання, розраховується СанПиН  норми шуму, та не перевішує допустимих норм. На об’єкті повинно використовуватися сучасне обладнання яке має відповідний сертифікат якості.   

Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт передбачається занурення у геологічне середовище на глибину не більш 1,2 м (глибина промерзання). Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти: Детальним планом території визначені межі земельної ділянки рекомендованою граничною площею 0,15 га. При розміщенні об’єктів проектування на вказаній території будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

Вплив на водне середовище: Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься. Джерела забруднення поверхневих та підземних вод на проектованому об’єкті відсутні.

Вплив на рослинний і тваринний світ:

Видалення зелених насаджень на проектній ділянці не передбачається

При розробці детального плану території передбачається:

 • максимальне збереження рельєфу;
 • максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень;
 • відведення поверхневих вод;
 • мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дисбаланс земляних мас.

Вплив на техногенне середовище: Негативного впливу на найближчі

техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва:  В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

В період роботи об’єкту автомобільної мийки утворюватимуться де які тверді побутові відходи. На проектованої земельній  ділянці передбачається влаштування майданчику для контейнерів з побутовими відходами. Тверді побутові відходи передаються по договору спеціалізованій організації для захоронення на полігоні побутових відходів.

Впливів на соціальне середовищ:

Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єктів не погіршиться.

Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться.

Впливів на соціальне середовище не очікується.

у тому числі для здоров'я населення.

 • для територій з природоохоронним статусом;

При розробці детального плану території передбачається:

 • максимальне збереження рельєфу;
 • максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень;
 • відведення поверхневих вод;
 • мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дисбаланс земляних мас.

Тобто максимально збережені природні ресурси, та передбачається їх екологічно збалансоване та раціональне використання. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від розміщення на території по вул. Больнична смт Софіївка Криворізького району Дніпропетровської області об’єкту дорожнього сервісу - автомобільної мийки, на земельній ділянці площею 0,15 га, що пропонується відповідно до детального плану:

території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

За результатами СЕО встановити екологічні обмеження реалізації роботи об’єкту автомобільної мийки.

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

5) Виправдальні альтернативи, які необхідно  розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

        Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.

       Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Для здійснення стратегічної екологічної необхідно  використовуються логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачено використовувати наступну інформацію (за її наявності):

 • інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДПТ;
 • статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;
 • дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
 • дані топографічних та геологічних вишукувань;
 • діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;
 • комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;
 • статистику захворюваності місцевих жителів;
 • іншу доступну інформацію.

7) Заходи,  які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні еко енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючи конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.  

8) Пропозиції щодо структури звіту про стратегічну екологічну оцінку;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 1. зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 5. зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1- 10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень з питань формування принципів планувальної організації забудови території населеного пункту, будівництва господарських та адміністративних споруд та інше (подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил). Анонімні пропозиції не розглядаються.

Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на електрону адресу sofselrad@ukr.net (з посиланням на державні будівельні норми, пункти Закону) в робочі дні з 15.02.2023р. по 02.03.2023р. тел. для довідок 0800503639.  

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються до: Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Криворізького району Дніпропетровської області, за адресом:  смт Софіївка,бульвар Шевченка, буд. 19, тел. 0800503639 e-mail: sofselrad@ukr.net

 

Відповідальна особа: Костяннікова Світлана Ігорівна

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення

Заяви, тобто - по 02.02.2023 року включно.

 

 Селищний голова                                                                                        Петро СЕГЕДІЙ

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше